top of page

Date Shape Group

Public·125 members
Nolan Gray
Nolan Gray

Pi Dictee Woorden !FULL! DownloadenHieronder twee bladen in excel-formaat om een PI dictee op te laten maken. Zolang van een blok van 15 woorden er 8 of meer goed geschreven zijn, moet je doorgaan. Als dat niet meer gelukt is, tel je alle goede woorden; ook die van het laatste blok met te lage score.
Pi Dictee Woorden DownloadenBenodigd materiaal: De toets heeft twee parallele vormen, versie A en versie B. Deze zijn geheel vergelijkbaar en kunnen afwisselend worden afgenomen. Elk dictee bevat in totaal 135 woorden. De woorden van het dictee zijn gegroepeerd in 9 blokken van elk 15 woorden. De blokken zijn oplopend genummerd, waarbij de nummers van de blokken (5, 10, 15 etc.) corresponderen met de didactische leeftijd waarop verwacht wordt dat de betreffende woorden en de daarin voorkomende spellingcategorieën door de gemiddelde leerling beheerst worden.


Beoordeling Expertgroep Toetsen PO: De Expertgroep Toetsen PO heeft het PI-dictee positief beoordeeld. De complete beoordeling vind je op de site van de Expertgroep. Je kunt de toets inzetten om te voldoen aan de wettelijke verplichting tot gebruik van een leerling- en onderwijsvolgsysteem.


Het PI-dictee is een spellingtoets waarmee de vaardigheid in het schrijven van woorden wordt onderzocht. Deze toets heeft de afgelopen jaren zijn bruikbaarheid ruimschoots bewezen. Het dictee wordt ingezet als onderdeel van het leerlingvolgsysteem, maar ook voor de individuele diagnostiek van kinderen met spellingproblemen. Het PI-dictee heeft twee parallelvormen, versie A en versie B. Deze twee parallelvormen zijn ontwikkeld om de inzetbaarheid van het dictee in een doorlopend leerlingvolgsysteem te vergroten.


De woorden en spellingcategorieën zijn geordend in de volgorde waarin deze categorieën in het algemeen op de basisschool worden aangeleerd. Dit betekent dat sommige categorieën, bijvoorbeeld sch-, in het dictee al snel aan de orde komen, terwijl andere categorieën pas op een hoger niveau voorkomen. Sommige taal- of spellingmethodes hanteren een enigszins afwijkende volgorde. Bij de interpretatie van de resultaten van het PI-dictee is het daarom belangrijk om rekening te houden met de taal- of spellingmethode waarmee een leerling werkt of heeft gewerkt.


Behoort een leerling tot de 10% zwakste spellers of niet?Voor de doorverwijzing naar dyslexieonderzoek wil je beschikken over de indicatie of een leerling tot de zwakste 10% (E-niveau) of de bovenste 90% hoort. Deze indicatie is sinds kort aan het diagnostische rapport toegevoegd en kun je nu dus makkelijk raadplegen.T-score op diagnostische rapportenHet Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) werkt in hun landelijke database met T-scores. Deze staan ook op de individuele diagnostische rapporten van het PI-dictee. We vermelden daarnaast nog het 80%-betrouwbaarheidsinterval van deze T-score. Zo kun je eenvoudig de scores op de juiste manier bij het NKD aanleveren.Zowel de 10%-grens als de diagnostische T-score worden met terugwerkende kracht op de rapporten vermeld


Het PI-dictee is, zoals dat heet, continu genormeerd. Dit betekent dat je de toets flexibel kunt inzetten en in (vrijwel) elke maand van het schooljaar kunt afnemen. Bekijk het afnameschema van het PI-dictee.


Wanneer het dictee bij een leerling voor de eerste maal wordt afgenomen, dan begint u bij blok 5 en gaat u net zolang door tot de afbreekscore is bereikt. Wanneer het dictee al eerder is afgenomen, bijvoorbeeld als het dictee is opgenomen in een leerlingvolgsysteem, dan kunt u beginnen na het laatste blok waarin bij de vorige afname geen enkele fout werd gemaakt. Bijvoorbeeld, als een leerling bij de vorige afname in blok 5 en 10 geen enkel woord fout schreef, dan kunt u bij de volgende afname beginnen met blok 15. Tenzij er evidente redenen zijn om te betwijfelen dat een leerling de spelling van de eerder foutloos geschreven woorden nog beheerst, bijvoorbeeld door langdurige afwezigheid op school.


Ieder blok bestaat uit 15 woorden. De afname van het dictee wordt afgebroken na het blok waarin minder dan 8 woorden goed zijn geschreven. Heeft een leerling 8 of meer woorden van een blok goed geschreven dan gaat u verder met de afname van het volgende blok. Bij groepsgewijze aanbieding betekent dit dat niet alle leerlingen gelijktijdig hoeven te stoppen.


Het is overigens geen probleem wanneer bij een leerling om organisatorische redenen een blok meer wordt afgenomen dan strikt nodig is. Soms kan het laten schrijven van te moeilijke woorden extra informatie geven over de spellingvaardigheid. Stoppen voordat de afbreekscore is bereikt geeft wel een probleem; het is dan niet meer mogelijk het spellingsniveau van de leerling goed te bepalen.


Als je het PI-dictee inzet als diagnostisch instrument, wordt er geen vast afnameschema gevolgd. Hierdoor is het niet mogelijk om een exact percentiel te berekenen (en de daarvan afgeleide A-E en I-V niveaus). Aan de hand van de vaardigheidsscore is voor iedere DL (didactische leeftijd) een ondergrens berekend voor een percentiel van 10.


Als je het PI-dictee diagnostisch wilt inzetten bij een leerling die het dictee voor de eerste keer maakt, dan begin je bij blok 5 en ga je net zo lang door tot de afbreekscore is bereikt. Als je het dictee al eerder bij de leerling hebt afgenomen, bijvoorbeeld als leerlingvolgtoets, dan kun je beginnen bij het laatste blok dat foutloos is gemaakt. Bijvoorbeeld, als een leerling bij de vorige afname in blok 5 en 10 geen enkel woord fout schreef, dan kun je bij de volgende afname beginnen met blok 15


Bij vermoeden van dyslexie kunnen het PI-dictee, Technisch Lezen Woorden en Boom LVS Spelling geraadpleegd worden om een indicatie te geven. Met deze toetsen kun je je vermoeden goed onderbouwen bij doorverwijzing van de leerling.


Voordat ik daar dieper op inga, benoem ik eerst de meest gebruikte spellingmethodes in het basisonderwijs. Daarna vertel ik iets over spellingwoorden en spellingcategorieën in groep 6 en leg ik uit hoe de Cito spelling in dit leerjaar eruit ziet. En tot slot geef ik dus aan wat er mogelijk is op het gebied van extra oefenen.


Een veelgebruikte verdeling bij spellingwoorden is: klankwoorden, regelwoorden en weetwoorden. Bij klankwoorden schrijf je het woord zoals je het hoort. Bijvoorbeeld: kast, dier en weg.


Ook in groep 6 is deze verdeling nog van kracht, maar uiteraard zijn de woorden langer en wat moeilijker dan in groep 5. Binnen die verdeling worden spellingwoorden opgesplitst in categorieën.


Daarnaast wordt in het spellingdeel van veel taalmethodes een start gemaakt met werkwoordspelling. Zo ook in Taal actief. Aan bod komt de spelling van werkwoorden in de tegenwoordige tijd:


Er zijn makkelijkere opgaven bij, maar ook moeilijkere. Dit om een goede inschatting te kunnen maken hoe je kind scoort ten opzichte van leeftijdgenoten in heel Nederland. De Cito-toets spelling groep 6 (3.0) bestaat uit 2 dictees van 25 woorden.


Er is in deze versie geen verschil in vervolg 1 of 2. Alle leerlingen maken twee dezelfde dictees. Bij zowel M6 als bij E6 Spelling maken de leerlingen twee dictees. De oudere versie van de Cito-toets spelling groep 6 bestaat uit een startdeel en een vervolgdeel 1 of 2. Dit geldt voor zowel M6 als E6.


Het startdeel is een woordendictee bestaande uit 30 woorden. De woorden staan in zinnen die door de leerkracht worden voorgelezen. De kinderen schrijven één voor één het gevraagde woord op. Op basis van de score op het startdeel wordt bepaald welk vervolgdeel je kind gaat maken. De normering is als volgt:


De toets heeft twee parallele vormen, versie A en versie B. Deze zijn geheel vergelijkbaar en kunnen afwisselend worden afgenomen. Elk dictee bevat in totaal 135 woorden. De woorden van het dictee zijn gegroepeerd in 9 blokken van elk 15 woorden. De blokken zijn oplopend genummerd, waarbij de nummers van de blokken (5, 10, 15 etc.) corresponderen met de didactische leeftijd waarop verwacht wordt dat de betreffende woorden en de daarin voorkomende spellingcategorieën door de gemiddelde leerling beheerst worden.


De woorden en spellingcategorieën zijn geordend in de volgorde waarin deze categorieën in het algemeen op de basisschool worden aangeleerd. Dit betekent dat sommige categorieën, bijvoorbeeld sch-, in het dictee al snel aan de orde komen, terwijl andere categorieën pas op een hoger niveau voorkomen. Sommige taal- of spellingmethodes hanteren een enigszins afwijkende volgorde. Bij de interpretatie van de resultaten van het PI-dictee is het daarom van belang om rekening te houden met de taal- of spellingmethode waarmee een leerling werkt of heeft gewerkt.


Het PI-dictee is continu genormeerd. Dit betekent dat de toets flexibel ingezet kan worden en in (vrijwel) elke maand van het leerjaar afgenomen kan worden. Wanneer het PI-dictee als diagnostisch instrument wordt ingezet, zal dat in de regel individueel of in een kleine groep plaatsvinden. Dan gelden enkele richtlijnen rondom instapniveau en afbreekscore. Wanneer het PI-dictee klassikaal of individueel wordt afgenomen in het kader van het leerlingvolgsysteem, wordt een vaststaand aantal blokken afgenomen. Het PI-dictee als leerlingvolgtoets wordt dan gebruikt voor niveaubepaling of als signaleringsinstrument.


- Handleiding en verantwoording- Instructieboekje (inclusief de dictees), tevens te gebruiken als nakijkboekje- Toetsbladen voor versie A en B (dubbelzijdige kopieerbladen)- Boekje met de controledictees Om de afnames te kunnen normeren zijn credits nodig. Deze kunnen als los product besteld worden.


Elementair schijf wat je hoortKlankcluster klanken opschrijvenWoordbeeld beeld krijgen van het woord in je hoofdRegel regel toepassenAnalogie vergelijken met woordenHulp geheugensteuntjes en ezelsbruggetjes


1 frequentie van woordenAls woorden vaker te zien zijn en geschreven worden, dan is het makkelijk om de schrijfwijze van diewoorden te onthouden. Het gevaar hiervan is dat woorden veelvoudig op een foutieve manier gezienworden en deze schrijfwijze overgenomen kan worden.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page